Annons:
Etiketthundsport
Läst 5276 ggr
SaraC
2012-09-15, 15:19

Regler för Lydnadsprov Klass I – III

Här kommer ett sammandrag av olika villkor och regler för deltagande förare och hundar.

Regler för deltagande

Fullständiga regler för lydnadsprov hittar du här.

Lydnadsprov är öppna för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade hundar.

För alla deltagande:

  • För deltagande i lydnadsprov erfordras att hunden uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället.
  • För deltagande i internationellt lydnadsprov elitklass krävs att hunden uppnått 15 månaders ålder dagen före tävlingstillfället.
  • Tik som löper får inte delta (gäller ej internationell elitklass).
  • För förare bosatt i Sverige krävs att deltagande förare skall vara medlem i klubb inom SKK-organisationen, såvida inte annat särskilt angivits vid provets kungörande.
  • För förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation.
  • Vid lydnadsprov inom SBK krävs för förare, bosatt i Sverige, medlemskap i SBK.

För registrerad hund:

  • Hunden skall deltaga under det namn den är registrerad. Resultat för hund som tävlar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.
  • Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Svenskägd hund som är född före 2001-01-01 kan ha norskt registreringsnummer.
  • För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till tävlingen. I de fall dessa krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK före anmälningstidens utgång.

För oregistrerad hund:

  • För oregistrerad hund: Oregistrerad hund som deltar i prov/tävling ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan.
Klassindelning

Lydnadsprov indelas i fyra klasser:

Klass I
Klass I är öppen för alla hundar.

Klass II
Klass II är öppen för hundar som erhållit första pris i klass I.

Klass III
Klass III är öppen för hundar som erhållit första pris i klass II.

Elitklass
Elitklass är öppen för hundar som erhållit första pris i klass III.

Tävlande som med sin hund erövrat första pris i en klass, får själv välja om tävlan skall ske i närmast högre klass. Om så sker och pris erövras, får hunden inte återgå till tävlan i lägre klass. Tävlande äger endast rätt att föra en hund per klass vid samma tävlingstillfälle. Hund får under en och samma dag delta i endast en klass.

Poäng-/ betygsskala

Bedömning sker med betygsättning enligt poängskalan:
0 (ej godkänd) – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10.
Betygen multipliceras med för varje moment angiven koefficient.
Domaren skall i bedömningsprotokollet anteckna anledning till betyg understigande betyg 10.
Öppen bedömning är obligatorisk i samtliga klasser.

Gult respektive rött kort

I elitklass tillämpas i enlighet med FCIs regelverk gult och rött kort. Gult kort innebär varning. Rött kort innebär diskvalificering. Domaren kan ge varning (gult kort) på grund av förares eller hunds uppträdande. Om domaren visar gult kort två gånger innebär det diskvalificering (rött kort). Rött kort innebär 0 poäng oberoende av vad ekipaget erhållit innan rött kort gavs.

Klass I, poäng/pris:

Hund som uppnår 160 poäng tilldelas 1:a pris
Hund som uppnår 140 men ej 160 poäng tilldelas 2:a pris
Hund som uppnår 100 men ej 140 poäng tilldelas 3:e pris

Klass II, poäng/pris:

Hund som uppnår 160 poäng tilldelas 1:a pris
Hund som uppnår 140 men ej 160 poäng tilldelas 2:a pris
Hund som uppnår 100 men ej 140 poäng tilldelas 3:e pris

Klass III, poäng/pris:

Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris.
Hund som uppnår 224 men ej 256 poäng tilldelas 2:a pris.
Hund som uppnår 192 men ej 224 poäng tilldelas 3:e pris

Elitklass, poäng/pris:

Hund som uppnår 256 poäng tilldelas 1:a pris
Hund som uppnår 224 men ej 256 poäng tilldelas 2:a pris
Hund som uppnår 192 men ej 224 poäng tilldelas 3:e pris

Internationellt lydnadsprov Elitklass

Vid internationellt lydnadsprov elitklass tilldelas bästa 1:a pristagare CACIOB och näst bästa 1:a pristagare reserv-CACIOB. Om de bästa 1:a pristagarna erhållit samma poäng skall de, i avvaktan på regeländring från FCI, särskiljas enligt följande: Som vinnande hund anses den som har högsta sammanlagda poäng i momenten 3, 5 och 6. Är även denna poängsumma densamma skall omprov ske av
dessa moment till dess att hundarna kan särskiljas.
För tävlan om CACIOB eller reserv-CACIOB krävs att hunden har uppnått 15 månaders ålder, är registrerad i en stambok som är erkänd av FCI.
CACIOB och reserv-CACIOB kan inte tilldelas oregistrerad eller kryptorchid hund.

Lydnadsdiplom/titel

Lydnadsdiplom, titel klass I, LP I
Tre 1:a pris i klass I på lydnadsprov

Lydnadsdiplom, titel klass II, LP II
Tre 1:a pris i klass II på lydnadsprov

Lydnadsdiplom, titel klass III, LP III
Tre 1:a pris i klass III på lydnadsprov

Lydnadsdiplom, titel elitklass, LPELIT
Tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov

Lydnadsdiplom kan även tilldelas oregistrerad hund.
Regler för erhållande av lydnadschampionat återfinns i Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatbestämmelser.

Kommandoord/ Handtecken

I dessa regler angivna kommandoord är önskvärda.
Tävlande skall i förväg anmäla till domaren om handtecken kommer att användas, detta gäller dock endast då det är ett alternativ till muntligt kommando, ej där både handtecken och och muntligt kommando i kombination är tillåtet. Handtecken får endast användas i moment där så anges (i elitklass är handtecken aldrig tillåtna då hunden är bredvid föraren (fotposition)). Använder föraren handtecken så får detta i princip inte utsträckas längre i tiden än ett muntligt kommando, det vill säga ett för långt kvarhållande av handtecknet påverkar betyget i negativ riktning.
Vid momentet apportering skall föremålet vara anpassat till hundens storlek, vid gränsfall äger föraren rätt att välja storlek. (Gäller inte apporteringsföremål i momentet vittringsprov). Vid inomhusprov bör inte rullande apporteringsföremål användas.
Beträffande bedömningsordningen av de olika momenten rekommenderas den i reglerna angivna ordningsföljden.

Lydnadsprov Klass I

Utförande samt bedömningsanvisning

Om inte annat anges börjar och slutar momentet i utgångsställning. Från och med moment 4 ska hunden föras fritt och kopplet vara undanstoppat och osynligt för hunden.

1. Platsliggande

Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Plats” eller handtecken – ”Stanna kvar” – ”Sitt”

Utförande:
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med cirka 7 meters mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 10 meter och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga 2 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna och är slut då hundarna intagit utgångsställning.
Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 gånger sin egen längd underkänns. Hund som sätter sig innan föraren återkommit kan inte ges högre betyg än 5, sker det sedan föraren återkommit men före kommando för utgångsställning är maxbetyget 8. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan sagts eller gnäller, bör inte ges högre betyg än 8. För högsta betyg ska hunden lugnt och stilla ligga kvar på platsen.

Uppläggning:
Tiden tas från det ögonblick förarna intagit sina platser på föreskrivet avstånd.
Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen.
Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

2. Tandvisning

Koeff 1 Maxpoäng 10

Utförande:
Momentet är obligatoriskt. Hunden skall vara kopplad och i utgångsställning. Domaren skall utan svårighet kunna kontrollera hundens bett. I bedömningen tas hänsyn till hundens allmänna uppträdande. Domaren avgör om bord ska användas.

Bedömning:
Momentet börjar då domaren kommer fram till ekipaget och slutar då domaren lämnar detsamma.
Vägran av föraren att genomföra momentet medför att hunden avstängs från vidare tävlan denna dag. För högsta betyg skall hunden bibehålla utgångsställning och hundens bett skall kunna kontrolleras på önskvärt sätt utan att hunden sätter sig till motvärn. Hund som vid tandvisningen visar aggressivitet eller påtaglig rädsla underkänns.

3. Linförighet

Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Fot”

Utförande:
Hunden förs i fritt hängande koppel och skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning.
Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommandot upprepas.

Bedömning:
Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar då hunden intagit utgångsställning, efter den avslutande halten.
Hund som hela tiden förs i stramt koppel (hunden stretar) kan inte godkännas. Samma sak gäller om hunden släpar efter alltför kraftigt så att den måste dras fram ideligen, eller om den under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 meter.
Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret bör återspeglas i betygsättningen, även en sådan detalj som tempot vid exempelvis sättande.

4. Läggande

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Fot” – ”Ligg” eller handtecken – ”Sitt”

Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando eller handtecken skall hunden snabbt lägga sig. Platsläggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter cirka 10 meter, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är slut då hunden intagit utgångsställning.
Hund som lägger sig före kommando underkänns. Sätter eller ställer sig hunden innan föraren återvänt, kan den inte ges högre betyg än 5. Hund som lämnat sin plats 3 gånger hundens kroppslängd innan föraren återvänt underkänns. Om hunden inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning, skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta liggande ställning.

5. Inkallande

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Stanna kvar” – (Hundens namn) ”Hit”

Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går cirka 15 meter i anvisad riktning. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden.

Bedömning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångsställning.
Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen.
Hund som före inkallningskommandot avviker mer än 3 gånger sin egen längd från platsen underkänns. Hund som ändrar ställning före inkallningskommandot kan inte ges högre betyg än 8. Hund som inte kommer vid första kommandot, kan ges högst betyg 7.

6. Ställande

Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: ”Fot” – ”Stå” eller handtecken – ”Sitt”

Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt ställa sig. Stående utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter cirka 10 meter, gör helt om halt och återvänder sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och slutar då föraren återvänt och hunden intagit utgångsställning.
Hund som stannar före kommando underkänns. Hund, som först lägger eller sätter sig, och därefter intar stående ställning på nytt kommando av föraren, underkänns. Hund som lägger eller sätter sig sedan den först stannat i stående kan inte ges högre betyg än 5.
För godkännande krävs att hunden stannar inom ett avstånd av 2 gånger sin egen längd efter förarens kommando.

7. Apportering

Koeff 1 Maxpoäng 10

Kommando: ”Apport” – ”Loss”

Utförande:
Hunden i utgångsställning. Hunden skall på kommando gripa en apportbock av trä som av föraren med höger hand räcks fram mot hunden. Hunden skall hålla apportbocken cirka 5 sekunder. Därefter skall föraren, efter order av tävlingsledaren, kommendera hunden att avlämna apportbocken.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att räcka fram apportbocken och är slut då hunden avlämnat föremålet.
Hund som ändrar ställning kan inte ges högre betyg än 8. Hund som tar apportbocken innan kommando kan inte ges högre betyg än 8. Hund som släpper apportbocken före avlämnandet eller tuggar kan inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande kraftigt tuggande kan ej ges högre betyg än 5.
Vid bedömningen ska stor vikt läggas vid hundens aktiva gripande (sträcker sig mot apportbocken).

Uppläggning:
Före framräckandet av apportbocken hålles denna av föraren i höger hand och på höger sida av kroppen. Föraren avgör själv när kommando ska ges.

8. Hopp över hinder

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Stanna kvar” – ”Hopp”

Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer upp på valfritt avstånd på motsatta sidan i riktning mot hindret. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På förarens kommando skall hunden hoppa fritt över hindret och inta utgångsställning.
Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

Bedömning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångsställning.
Hund som ändrat ställning innan föraren kommenderat ”hopp” kan inte ges högre betyg än 8.
Hund som vidrör hindret, oavsett hur lätt detta sker, bör inte ges högre betyg än 8. Hund som hoppar innan kommando, då föraren intagit sin plats, kan inte ges högre betyg än 6. Hund som använder hindret som stöd eller passerar vid sidan om hindret underkänns. Hund som ej förmås sitta kvar tills föraren intagit sin plats på motsatta sidan av hindret underkänns.

9. Helhetsintryck

Koeff 1 Maxpoäng 10

Bedömning:
Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets uppträdande mellan momenten.

Total maxpoäng i klass I = 200 poäng

Lydnadsprov Klass II

Utförande samt bedömningsanvisning

Om inte annat anges börjar och slutar momentet i utgångsställning.

1. Platsliggande

Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Plats” eller handtecken – ”Stanna kvar” – ”Sitt”

Utförande:
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med cirka 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående omkring 30 meter och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarligga 3 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna och är slut då hundarna intagit utgångsställning.
Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 gånger sin egen längd underkänns. Hund som sätter sig innan föraren återkommit kan inte ges högre betyg än 5, sker det sedan föraren återkommit men före kommando för utgångsställning är maxbetyget 8. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan sagts eller gnäller, bör inte ges högre betyg än 8. För högsta betyg ska hunden lugnt och stilla ligga kvar på platsen.

Uppläggning:
Tiden tas från det ögonblick förarna intagit sina platser på föreskrivet avstånd.
Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen.
Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

2. Fritt följ

Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: ”Fot”

**Utförande:
**Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden.
Hunden skall villigt och rakt följa föraren, gående invid dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i vändningar och halter i vanlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando inta utgångsställning.
Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando upprepas.

**Bedömning:
**Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar då hunden intagit utgångsställning, efter den avslutande halten.
Hund som under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 meter kan inte godkännas.
Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret bör återspeglas i betygsättningen, även en sådan detalj som tempot vid exempelvis sättande.

3. Läggande

Koeff 1 Maxpoäng 10

Kommando: ”Fot” – ”Ligg” eller handtecken – ”Sitt”

Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt lägga sig. Läggande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter cirka 10 meter, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är slut då hunden intagit utgångsställning.
Hund som lägger sig före kommando underkänns. Sätter eller ställer sig hunden innan föraren återvänt, kan den inte ges högre betyg än 5. Hund som lämnat sin plats 3 gånger hundens kroppslängd innan föraren återvänt underkänns. Om hunden inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning, skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta liggande ställning.

4. Inkallande

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Stanna kvar” – (Hundens namn) ”Hit”

Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på tävlingsledarens order går cirka 25 meter i anvisad riktning. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens order inkallas hunden.

Bedömning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångsställning.
Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen.
Hund som före inkallningskommandot avviker mer än 3 gånger sin egen längd från platsen underkänns. Hund som ändrar ställning före inkallningskommandot kan inte ges högre betyg än 8. Hund som inte kommer vid första kommandot, kan ges högst betyg 7.

5. Sändande med ställande

Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: ”Framåt” – ”Stå”

Utförande:
Ekipaget ställer upp på cirka 10 meters avstånd mitt för en markerad ruta 3 x 3 meter. På kommando sänds hunden in i rutan där den kommenderas till stående. Föraren avgör själv när ståkommandot ges. Hunden ska efter ståkommandot förbli stående inom rutan i cirka 3 sekunder, varefter tävlingsledaren ger order att avhämta hunden.

Bedömning:
Momentet börjar då ekipaget ställt upp i utgångsställning i riktning mot rutan, efter att föraren eventuellt har riktat in hunden, och slutar i och med att föraren beordrats avhämta hunden. Föraren äger rätt att rikta in hunden innan momentet påbörjats. För erhållande av högsta betyg ska hunden befinna sig helt inom rutan och föraren får ej ha gett mer än högst 2 kommandon sammanlagt. Hund som intar annan ställning än stående eller ändrar ställning kan inte ges högre betyg än 8. För godkänt betyg måste hunden ha minst 2 tassar inom rutan. För högsta betyg ska hunden gå in i rutan framifrån.

Uppläggning:
Rutan skall vara 3 x 3 meter. Rutans hörn utmärks med koner. Konerna ska vara väl synliga för föraren och cirka 15 centimeter höga.
Rutans fyra sidor ska markeras med färg, sågspån, tape eller på annat lämpligt sätt. De fyra linjerna ska dras mellan konernas ytterkanter.

6. Apportering

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Apport” – ”Loss”

Utförande:
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä minst 10 meter, skall hunden på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att kasta föremålet och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid hur snabbt hunden arbetar. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5.

7. Fritt hopp över hinder

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Hopp” – ”Sitt” – ”Hopp”

Utförande:
Hunden skall från utgångsställning på kommando hoppa fritt över hindret. På kommando skall hunden sätta sig på andra sidan och förbli sittande till dess tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp. Föraren avgör själv när hunden skall sättas på andra sidan hindret.
Hindret skall vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

**Bedömning:
**Momentet börjar då föraren ställt upp på lämpligt avstånd och slutar då hunden efter hoppet intagit utgångsställning.
Hund som vidrör hindret, oavsett hur lätt detta sker, bör inte ges högre betyg än 8. Hund som använder redskapet som stöd underkänns.
Sker återhoppet utan att hunden först stannat underkänns momentet. Sker återhoppet sedan hunden stannat men utan att föraren gett kommando, kan inte högre betyg än 6 ges. Högre betyg än 7 kan inte tilldelas hund som intar annan ställning än sittande. Hund som tre gånger vägrar hoppa underkänns.

8. Fjärrdirigering

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Ligg” – ”Sitt” och/eller handtecken – ”Ligg”
och/eller handtecken – ”Sitt”

Utförande:
Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig cirka 5 meter från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, 4 gånger kommendera hunden till sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren lägga hunden och slutar när föraren återvänt och hunden intagit utgångsställning.
Hund som avviker mer än 2 gånger sin egen längd från sin ursprungliga plats, eller som inte kan förmås skifta ställning minst 2 gånger, underkänns. Förflyttning i olika riktningar summeras.

Uppläggning:
Tävlingsledaren, vilken före momentets början placerat sig cirka 5 meter bakom hunden, anvisar föraren med hjälp av en skylt när och vad hunden skall kommenderas.
Tiden mellan tävlingsledarens skiftesbyten skall vara cirka 5 sekunder.
Linje skall markeras med till exempel sågspån, sand, krita eller tape. Markeringen skall vara bakom hunden.

9. Helhetsintryck

Koeff 1 Maxpoäng 10

Bedömning
Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets uppträdande mellan momenten.

Total maxpoäng i Lydnadsklass II = 200 poäng

Lydnadsprov Klass III

Utförande samt bedömningsanvisning

Om inte annat anges börjar och slutar momentet i utgångsställning.

1. Sittande i grupp

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Sitt” – ”Stanna kvar”

Utförande:
Förarna sätter hundarna bredvid varandra med cirka 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående cirka 20 meter och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Dessa skall kvarsitta 1 minut utan att förflytta sig. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

Bedömning:
Momentet börjar när förarna lämnar hundarna och slutar när förarna återvänt till hundarna och tävlingsledaren angett momentet slut.
Hund som ställer sig, lägger sig eller förflyttar sig mer än en gång sin egen längd, underkänns. Sker detta då förarna fått order att återgå kan högst betyg 5 erhållas. För erhållande av högsta betyg skall hunden sitta lugnt med bibehållen frontriktning.

Uppläggning:
Tiden för momentet tas från det ögonblick förarna intagit sina platser. Momentet bör helst utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen.
Sedan förarna lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

2. Platsliggande

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Plats” eller handtecken – ”Stanna kvar” – ”Sitt”

Utförande:
Förarna lägger hundarna bredvid varandra med cirka 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående utom synhåll för hundarna. Dessa skall kvarligga 3 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På order av tävlingsledaren återgår förarna samtidigt till hundarna.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna och är slut när hundarna intagit utgångsställning.
Hund som ställer sig eller kryper mer än 3 gånger sin egen längd underkänns. Hund som sätter sig innan föraren återkommit kan inte ges högre betyg än 5, sker det sedan föraren återkommit men före kommando för utgångsställning är maxbetyget 8. Hund som i övrigt förflyttar sig, kryper kortare bit än vad som ovan sagts eller gnäller, bör inte ges högre betyg än 8.
För högsta betyg ska hunden lugnt och stilla ligga kvar på sin plats.

Uppläggning:
Tiden tas från det ögonblick förarna försvunnit ur hundarnas åsyn.
Momentet bör utföras med minst 3 hundar i gruppen. Som rekommendation bör inte momentet genomföras med fler än 8 hundar i gruppen.
Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna, får hundarna inte påverkas genom kommandon, tecken eller dylikt.

3. Fritt följ

Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Fot”

Utförande:
Hunden skall vara okopplad, kopplet skall vara undanstoppat och osynligt för hunden.
Hunden skall villigt och rakt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ skall prövas i vändningar och halter under vanlig marsch. Hunden ska prövas i rak språngmarsch och rak långsam marsch. Märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt, skall hunden utan kommando stanna i utgångsställning. Hunden skall även prövas vid
förflyttningar från halt 2 till 3 steg i olika riktningar samt i vändningar på stället.
Vid nytt marschanträde, vid förändring av gångart, sidoförflyttningar samt vändningar på stället får kommandot upprepas.

Bedömning:
Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar då hunden intagit utgångsställning, efter den avslutande halten.
Hund som under större delen av momentet följer föraren på längre avstånd än 1 meter kan inte godkännas. För ett korrekt utförande av sidoförflyttningarna, skall föraren bibehålla frontriktningen och således till exempel backa eller ta steg åt höger respektive vänster.
Varje liten avvikelse som hunden gör från det önskvärda mönstret bör återspeglas i betygsättningen, även en sådan detalj som tempot vid exempelvis sättande.

Uppläggning:
Innan momentet börjar överlämnas till den tävlande apportföremålet som senare skall användas i moment ”Vittringsprov och apportering”.

4. Sättande

Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: ”Fot” – ”Sitt”

Utförande:
Momentet inleds med fritt följ. På kommando skall hunden snabbt sätta sig. Sättande utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter gående cirka 10 meter, gör helt om halt och återgår sedan till hunden på order av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och slutar då föraren gått tillbaka till hunden.
Hund som sätter sig före kommando eller ändrar ställning innan föraren gjort helt om halt underkänns. Lägger eller ställer sig hunden innan föraren återvänt, kan den inte tilldelas högre betyg än 5. Hund som lämnat sin plats 3 gånger hundens kroppslängd innan föraren återvänt underkänns. Om hunden inte sätter sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning, skall hunden underkännas även om föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta sittande ställning.

5. Inkallande med ställande

Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: ”Stanna kvar” – (Hundens namn) ”Hit” – ”Stå” eller
handtecken – ”Hit”

Utförande:
Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren går 25-35 meter i anvisad riktning. Innan föraren lämnar hunden får kommandot ”Stanna kvar” användas. På tävlingsledarens orderinkallas hunden. Vid utsatt markering kommenderas den stanna i stående ställning varefter den åter inkallas. Föraren skall utan order från tävlingsledaren själv ge kommando för ställande.
Order till föraren att kalla in hunden ges av tävlingsledaren.

Bedömning:
Momentet börjar då föraren lämnar hunden och slutar då hunden intagit utgångsställning.
Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen.
Stor vikt bör också fästas vid att den stannar på förarens kommando.
Hund som före första inkallningskommandot avviker mer än 3 gånger sin egen längd från platsen underkänns. Hund som ändrar ställning före första inkallningskommandot kan inte ges högre betyg än 8.
Hund som inte kommer vid första kommandot, kan inte ges högre betyg än 7.
Hund som stannar i felaktig ställning eller ändrar ställning då den kommenderats stanna i stående kan inte ges högre betyg än 6. Hund som ej åtlyder förarens kommando för ställande inom en gräns av 5 gånger sin egen längd, kan inte ges högre betyg än 6. Hund som inte stannat innan tävlingsledaren gett order om ny inkallning
underkänns.

Uppläggning:
Markering för ställande placeras vid sidan om sträckan vid halva avståndet mellan förare och hund. Markeringen ska vara väl synlig för föraren.
Om hunden inte stannat inom cirka 8 meter ges trots det order om ny inkallning.

6. Sändande med platsläggande och inkallande

Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Framåt” – (”Stå”), ”Ligg” – (Hundens namn) ”Hit”

Utförande:
Ekipaget ställer upp på cirka 25 meters avstånd mitt för en markerad ruta 3 x 3 meter. På kommando sänds hunden in i rutan där den nedläggs. Föraren ges sedan order att förflytta sig mot rutan, cirka 2 meter från denna görs höger altertnativt vänster om marsch och efter cirka 10 meter på nytt höger alternativt vänster om marsch mot utgångspunkten. Cirka 10 meter efter andra höger- alternativt vänstervändningen inkallas hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten görs halt.

Bedömning:
Momentet börjar då ekipaget ställt upp i riktning mot rutan och slutar i och med den avslutande halten. Om föraren riktar in hunden mot rutan är maxbetyg 8.
För erhållande av högsta betyg får föraren inte ge mer än högst 4 kommandon sammanlagt, varvid ett kommando då är ett ståkommando i rutan. Hunden skall lägga sig inom den markerade rutan samt snabbt komma på inkallningskommandot. För högsta betyg ska hunden gå in i rutan framifrån.
Hund som lägger sig innan föraren gett kommando kan inte ges högre betyg än 7. För erhållande av betyg skall större delen av hunden läggas inom den markerade rutan (enligt ”Bordsprincipen”, det vill säga hunden skall ha en sådan position att den, om rutan varit ett bord, hållit sig kvar på bordet).
Hund som ställer eller sätter sig före förarens andra vändning underkänns i momentet. Hund som ställer eller sätter sig efter förarens andra vändning kan inte ges högre betyg än 5. För hund som i övrigt förflyttar sig sänks betyget. Hund som tjuvstartar efter det att föraren fått andra kommandot om höger- alternativt vänstervändning kan inte ges högre betyg än 5.

Uppläggning:
Rutan ska vara 3 x 3 meter. Rutans hörn utmärkes med koner. Konerna ska vara väl synliga för föraren och cirka 15 centimeter höga.
Rutans fyra sidor ska markeras med färg, sågspån, tape eller på annat lämpligt sätt. De fyra linjerna ska dras mellan konernas ytterkanter.

7. Apportering och hopp över hinder

Koeff 3 Maxpoäng 30

Kommando: ”Hopp” – ”Apport” – ”Loss”

Utförande:
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat en av tävlingsledaren utlämnad apportbock av trä över hindret skall hunden på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa tillbaka över hindret och därefter sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.
Hindret skall vara täckt och hopphöjden densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 centimeter. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1 meter.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att kasta föremålet och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Hund som vidrör hindret, oavsett hur lätt detta sker, skall inte ges högre betyg än 8. Hund som använder redskapet som stöd underkänns.
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid hur snabbt hunden arbetar. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5. Kommandoordet ”Apport” får utan neddrag av betyget ges senast då hunden första gången är mitt över hindret.

Uppläggning:
Tävlingsledaren anvisar föraren sida av hindret, men föraren avgör själv ansatsavståndet.

8. Apportering av metallföremål

Koeff 2 Maxpoäng 20

Kommando: ”Apport” – ”Loss”

Utförande:
Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren utlämnat metallföremål minst 10 meter, skall hunden på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att kasta föremålet och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Vid bedömningen skall stor vikt fästas vid hur snabbt hunden arbetar. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5.

9. Vittringsprov och apportering

Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Sök - apport” – ”Loss”

**Utförande:
**Till varje förare överlämnas före moment ”Fritt följ” ett apportföremål. Föraren markerar på föremålet sitt startnummer och behåller föremålet tills vittringsprovet. Föraren överlämnar apportföremålet till tävlingsledaren, vilken lägger ut detta tillsammans med 5 identiska föremål cirka 10 meter från ekipaget. Hunden skall identifiera och apportera förarens föremål.

Bedömning:
Momentet börjar då ekipaget ställt upp i utgångsställning i riktning mot de utlagda apporterna och slutar då hunden avlämnat föremålet, med följande undantag:
– Om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, på förarens kommando, inta utgångsställning.
Hund som före momentet tillåts nosa på eller ta apportföremålet i munnen underkänns. Hund som apporterar annat än förarens föremål underkänns.                                                              Hund som först tar upp fel föremål, släpper detta för att sedan ta rätt föremål kan inte ges högre betyg än 7. Hund som tappar föremålet före avlämnandet eller tuggar bör inte ges högre betyg än 7. Vid ihållande, kraftigt tuggande ges högst betyg 5.

Uppläggning:
Föremålen ska ha en storlek av 8-10 centimeter x 2 centimeter x 2 centimeter och får ej vara färgade eller på annat sätt behandlade.
Föraren står under utläggningen med ryggen mot apporterna, som läggs ut i en cirkel med cirka 1 meter diameter eller på en horisontell linje av cirka 2 meter längd.
Tävlingsledaren skall använda tång eller liknande för att inte beröra föremålen vid utläggningen. De apportföremål som läggs ut skall för varje ekipage vara nya. Hunden äger rätt att arbeta i maximalt 1 minut.

10. Fjärrdirigering

Koeff 4 Maxpoäng 40

Kommando: ”Ligg” – ”Stå” och/eller handtecken – ”Sitt” och/eller
handtecken – ”Ligg” och/eller handtecken – ”Sitt”

Utförande:
Hunden lägges efter tävlingsledarens order, varefter föraren beger sig cirka 10 meter från hunden. Föraren skall sedan, med röst och/eller tecken, 6 gånger kommendera hunden till ställande/sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på tävlingsledarens order.

Bedömning:
Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren lägga hunden och slutar när föraren återvänt och hunden intagit utgångsställning.
Hund som förflyttar sig mer än en gång sin egen längd kan inte ges högre betyg än 6. Hund som förflyttar sig mer än 2 gånger sin egen längd, eller som inte kan förmås skifta ställning minst 4 gånger, underkänns. Förflyttningar i olika riktningar summeras.

Uppläggning:
Tävlingsledaren, vilken före momentets början placerat sig cirka 5 meter bakom hunden, anvisar föraren med hjälp av en skylt när och vad hunden skall kommenderas.
Ordningsföljden mellan de olika positionerna bestäms av tävlingsledaren och skall vara lika för samtliga hundar. Sista ställning ska vara liggande.
Tiden mellan tävlingsledarens skiftesbyten skall vara cirka 3 sekunder.
Linje skall markeras med till exempel sågspån, sand, krita eller tape. Markeringen skall vara bakom hunden.

11. Helhetsintryck

Koeff 1 Maxpoäng 10

Bedömning
Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets uppträdande mellan momenten.

Total maxpoäng i Lydnadsklass III = 320 poäng

Hinder

Rekommenderat utseende: 9 stycken plankor 100 x 20 millimeter
varav den nedersta fast förankrad i ramen. 2 stycken plankor 50 x 20 millimeter. Stativet består av U-profil med 25 millimeter innermått.

Apportföremål, metall

Rekommenderat utseende, material lättmetall:

A Ø
Liten 90 millimeter
Stor 115 millimeter

B Ø
Liten 80 millimeter
Stor 105 millimeter

C Ø
Liten 25 millimeter
Stor 30 millimeter

D Ø
Liten 20 millimeter
Stor 25 millimeter

E
Liten 5 millimeter
Stor 7,5 millimeter

F
Liten 10 millimeter
Stor 12 millimeter

G
Liten 10 millimeter
Stor 12 millimeter

H
Liten 10 millimeter
Stor 12 millimeter

I
Liten 80 millimeter
Stor 105 millimeter

J
Liten 150 millimeter
Stor 190 millimeter

Apportföremål, vittringsprov

Rekommenderat utseende: Föremålen skall vara cirka 8–10 centimeter långa och 2 centimeter tjocka.

-------------------------------------------------------------------------------

Källförteckning

Mvh, Sara. Värd på Spetsar & urhundar

Annons:
Upp till toppen
Annons: